Sản phẩm

2517-Grind Gage No. 5254-N Path Size: 12.7 x 127 mm No. of Paths: 2 Scales: Microns/Hegman/North Range: 0-100/0 - 8/0 - 10
2516-Grind Gage No. 5252-N Kích thước đường dẫn: 12.7 x 127 mm Số đường dẫn: 2 Cân: Microns/Hegman/North Phạm vi:...
2513-Grind Gage No. PB-20 Path Size: 0.5 x 8 in No. of Paths: 2 Scales: Mils Range: 0 - 20
2512-Grind Gage No. PD-250 Path Size: 1 x 6.25 in No. of Paths: 2 Scales: Microns/Microns Range: 0 - 50/0-250
2511-Grind Gage No. 6254 - G4 Path Size: 1 x 6.25 in No. of Paths: 2 Scales: Hegman/Micron/NPIRI Range: 8 - 0/0-100/0 - 40
2510-Grind Gage No. 6252 - G2 Path Size: 1 x 6.25 in No. of Paths: 2 Scales: Hegman/Micron/NPIRI Range: 8 - 4/0 - 50/0 - 20
2509-Grind Gage No. 6251 - G1 Path Size: 1 x 6.25 in No. of Paths: 2 Scales: Hegman/Micron/NPIRI Range: 8 - 6/0 - 25/0 - 10
2508-Grind Gage No. 51 Path Size: 2 x 5 in No. of Paths: 1 Scales: Hegman/Microns Range: 8 - 6/ 0-25
2507-Grind Gage No. 52 Path Size: 2 x 5 in No. of Paths: 1 Scales: Hegman/Microns Range: 8 - 4/ 0-50
2506-Grind Gage No. 54 Path Size: 2 x 5 in No. of Paths: 1 Scales: Hegman/Microns Range: 8 - 0/ 0-100
2505-Grind Gage No. 5254 Path Size: 0.5 x 5 in No. of Paths: 2 Scales: Microns/Mils/Hegman Range: 0 - 100/0 - 4/8 - 0
2504-Grind Gage No. 5252 Path Size: 0.5 x 5 in No. of Paths: 2 Scales: Microns/Mils/Hegman Range: 0 - 50/0 - 2/8 - 4